URBANISMUS PODPORUJÍCÍ ROLI TRAMVAJOVÉ DOPRAVY. ANALÝZA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ A PĚŠÍ DOSTUPNOSTI ZASTÁVEK. - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2013

URBANISMUS PODPORUJÍCÍ ROLI TRAMVAJOVÉ DOPRAVY. ANALÝZA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ A PĚŠÍ DOSTUPNOSTI ZASTÁVEK.

Résumé

Jedním z požadavků na udržitelnou mobilitu osob v rámci městského plánování je přesun přepravních nároků od individuální automobilové dopravy k městské hromadné dopravě (MHD). Koordinace politiky dopravního a územního plánování představuje nezbytnou podmínku pro zvýšení atraktivity MHD. Pojmem "Urbanismus podporující roli veřejné dopravy" rozumíme specifickou koncepci města v závislosti na již zavedeném či naopak plánovaném systému MHD. Příspěvek představuje dílčí studii výzkumu zabývajícího se vztahem tramvajové dopravy a jí obsluhovaného území, představovaným pěší dostupností zastávek a funkčním využitím území v jejich okolí. Pro srovnávací studii byla vybrána dvě města, severočeský Liberec a středofrancouzský Orléans. Použitými metodami výzkumu jsou jak v urbanismu tradiční analýzy využití území, tak méně časté analýzy sítě pěších cest (pěší dostupnost, bezpečnost, komfort a čitelnost) v okolí zastávek. Analýzy jsou provedeny v prostředí GIS metodami síťové analýzy a mapové algebry. Diskutovány budou datové zdroje a jejich porovnání v případě ČR a Francie. Představeny budou výstupy v podobě syntetických map. Získané výsledky jsou aplikovatelné v tvorbě urbanistických koncepcí, které povedou k zatraktivnění MHD a posílení její role v dopravním systému města. Téma je řešeno interdisciplinárním přístupem oborů geoinformatiky, geografie, dopravního inženýrství a urbanismu.
Increasing the model share of public transport relative to the private car presents one of the basic elements of sustainable urban mobility. The coordination of transport and land use policies is an essential element in order to increase public transit attractiveness. "Transit oriented urban design" means a specific urban conception depending on existing or proposed public transport system. The paper presents a particular study dealing with reciprocal relation between the tramway system and the serviced area represented by tramway stations pedestrian accessibility and land use. Liberec in North Bohemia and Orleáns in Central France were chosen as two study areas for the comparative analysis. Two kinds of methods are used: more common land use analysis and less usual pedestrian network characteristics analysis (pedestrian accessibility, security and legibility) in tramway stations surroundings. The analyses are carried out with GIS methods (network analyses and map algebra). Data availability for the Czech Republic and France, their difficulties and comparison are discussed. The results are applicable as support for urban design conceptions focused on increasing of public transit attractiveness and reinforcing their role in city transportation system. The problems are solved by an interdisciplinary approach of geoinformatics, geography, transportation engineering and urbanism.
Fichier principal
Vignette du fichier
Tramway-Transit-Oriented-Urban-Design_Smida_Zelezny_Besta.pdf (1.51 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-00916718 , version 1 (10-12-2013)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00916718 , version 1

Citer

Jiri Smida, Richard Zelezny, Martin Besta. URBANISMUS PODPORUJÍCÍ ROLI TRAMVAJOVÉ DOPRAVY. ANALÝZA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ A PĚŠÍ DOSTUPNOSTI ZASTÁVEK.. GIS Ostrava 2013, Jan 2013, Czech Republic. ⟨hal-00916718⟩
169 Consultations
238 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More